Vyhledávání


Historie

       V roce 1890 se osm místních občanů rozhodlo, že založí hasičský sbor. Zmínění občané sepsali stanovy sboru a zaslali je ke schválení. V roce 1891 se konala ustavující členská schůze (přihlásilo se 32 členů), byly vydány stanovy a poprvé proběhla volba výboru. Starostou se stal Eduard Malohlava a náčelníkem Jan Pavelčák, který rozvrhl mužstvo na lezce a stříkačníky.

     10. 11. 1891 bylo dohodnuto zakoupit stříkačku od firmy Smekal a stejnokroje. Za tímto účelem měl každý člen složit do konce roku 3 zlaté. Od Obecního zastupitelstva dostali hasiči půjčku ve výši 163 zlatých a za mírný úrok půjčil p. Smolka 163 zlatých a p. Kyjovský 250 zlatých. Kmotrem stříkačky se stal František Šimeček.

    V roce 1894 byla založena hasičská hudba o 10 členech.

     Nejdůležitější akcí byla v roce 1909 výstavba vodovodu. Její správa byla svěřena hasičskému sboru.

     V roce 1910 se sbor zúčastnil záchranných prací při povodních na Dvořisku.

     Každým rokem sbor pořádá tzv. Floriánskou mši v kostele v Mokrých Lazcích. Sv. Florián je patronem hasičů a mše byly odbývány obvykle v květnu.

     Hasičské plesy se konaly v místnostech hostince p. Smolky. Ostatní zábavy v hostinci p. Kremsera (Stuchlík, nyní Herbalko).

     Rok 1914 - dochází k vypuknutí I. světové války. Povoláno bylo 11 členů. 28. 10. 1918, po skončení světové války, byla vyhlášena samostatná republika československá. Z hasičů zemřel ve válce František Vítek. Celkem padlo ze Štítiny 15 občanů.

     V roce 1928 proběhlo odhalení pomníku padlých, sbor přispěl částkou 300 Kčs.

      1. 6. 1934 přistoupila první členka Anna Podubecká. 1938 nastává okupace, činnost sboru ochabuje a v roce 1940 zaniká úplně.

Nová etapa

1945 – obnovení sboru. Na pomoc postiženému Slezsku přijímá město Poděbrady kmotrovství nad Štítinou, mezi hasičskými sbory začíná vřelý vztah, který přetrvává dodnes.

     V roce 1957 bylo přistoupeno ke stavbě nové požární zbrojnice. Slavnostní poklep základního kamene byl proveden 9. června 1957. Slavnostní otevření nové zbrojnice 10. 7. 1960 – díla obětavých rukou členů jednoty ČSPO a obětavých rukou občanů Štítiny.

 

Kulturní činnost

Založení pěveckého sboru, jejím vedoucím se stal sbormistr Dr. V. Kupka. Současně s pěveckým souborem začala nacvičovat i dechová kapela, jejímž kapelníkem byl J. Bínar. Jejich první vystoupení mělo velký ohlas.

     Od roku 1963 do roku 1967 s pěvecko-recitačním a tanečním souborem pracoval i divadelní soubor. Režisérem byl B. Popek.

     Činnost sboru dobrovolných hasičů ve Štítině se řídí především kulturním plánem – jde o mši sv. Floriána, Posvíceneckého hasiče, práci s mládeži, branné hry Plamen, okrskové soutěže, aj.

     Největší akcí byla přestavba nové hasičské zbrojnice, která byla zdárně dokončena. 29. 10. 2002 byla zde již uskutečněna členská schůze. Starosta obce popřál mnoho zdaru a úspěchů a poděkoval všem členům sboru za práci, na které se podíleli.

 

Velké dík patří také kronikářům Janu Hajderovi, Karlu Kaštovskému a Haně Langerové.